manhome.nl

ViSpro Functiebibliotheek Compleet - Functies_Tabel_VII

Tabel VII

 

Functies voor het werken in en met Procesplaatjes - Overige Functies

Functie Beschrijving Toelichting Opmerking
CallAddr()


Open vanuit de browser/viewer het geadresseerde object Meest gebruikt voor omschakelen naar volgend/ander procesplaatje maar ook andere typen objecten in de boom kunnen hiermee opgeroepen c.q. geopend worden.
CallFunc() Oproepen browserfunctie Als geen gebruik gemaakt wordt van de berichtregel, en dus enkele browserfuncties niet beschikbaar zijn, dan is hiermee een alternatieve toegang te creëren.
CallPrint() Open printer menu Opent menu om werkvlak of gehele scherm te kunnen laten printen.
ChangeLanguage() Wijzig de actuele taal van de browser/viewer On-line omschakelen van taal voor zowel systeem als toepassing.

NB: de te kiezen taal moet wel tevoren in de _SETUP boom geïmporteerd zijn!
GetUserName() Geef de naam van de actueel ingelogde gebruiker Te gebruiken bij b.v. een welkomstboodschap of bij het loggen van handelingen (setpointwijzigingen e.d.
GetUserLevel() Geef het bitmasker dat de rechten van de actueel ingelogde gebruiker representeert Te gebruiken bij het selectief toelaten (of aanpassen) van speciale handelingen.
ChangePassword() Open menu voor wijzigen van ingelogde gebruiker Toewijzen van een nieuw password aan de actuele gebruiker. Kan niet gebruikt worden voor gebruikers admin en gast.
PosNum() Lees de waarde op een gegeven decimaalpositie van een getal Toepasbaar bij o.a. alternatieve getalpresentaties b.v. in de vorm van een leddisplay.
ColorDiming() Bereken procentuele waarden van RGB waarden in een range Voor het vaststellen van tussenliggende, procentuele, waarden van de 3 RGB componenten indien een kleur berekent moet worden in een range.

De range wordt bepaald door begin- en eindkleur op te geven.

Handig voor een visuele waarde-indicatie van b.v. temperatuur of vulgraad.
GetMouseXY() Geef de positie van de muis Wordt gebruikt in samenhang met andere functies die het resultaat van deze functie kunnen gebruiken om de positie van een object aan te passen. Denk b.v. zelfgemaakt invoergereedschap (slider)
LevelVisible() Geef aan of een bepaald level van een procesplaatje zichtbaar is
of
Maak een level al of niet zichtbaar.
Een ogenschijnlijk complexe functie met een dubbelrol!
Met één parameter opgeroepen levert het informatie over het al dan niet zichtbaar zijn van objecten op een bepaald niveau.
Met twee parameters opgeroepen bepaalt het de al of niet zichtbaarheid van de objecten op genoemde niveau.
ViewPictMenu() Roep procesplaatje op als een pop up beeld. Het begrip "menu" is hier wat verwarrend en heeft vermoedelijk een historische achtergrond. Het gaat om een "normaal" procesplaatje dat in een aan te geven formaat en op een aan te geven plaats gepresenteerd wordt. Echter zonder het plaatje van waaruit deze pop up wordt geactiveerd te sluten. Als het pop up plaatje gesloten wordt, staat het "oude" procesplaatje weer normaal ter beschikking.
ClosePictMenu() Sluit pop-up plaatje Een mogelijkheid bieden om op een elegante manier een pop-up plaatje te sluiten. Afhankelijk van de manier waarop het plaatje is opgeroepen kan dat ook met een sluittoets van de window manager of door naast het plaatje te klicken.
MapPictMenu() Toon/verberg opgeroepen sub-plaatje (menu) Een met ViewPictMenu( ) opgeroepen sub-plaatje kan hiermee verborgen en weer zichtbaar gemaakt worden. Toepassen als snelheidswinst van belang is b.v. bij regelmatig te activeren bedieningsmenu's.
IsMapPictMenu() Geef status van opgeroepen submenu Een opgeroepen submenu kan al of niet zichtbaar gemaakt worden met MapPicMenu( ). Met deze functie wordt vastgesteld of het geopende menu nu wel of niet zichtbaar is.
MovePictMenu() Verplaats een opgeroepen sub-plaatje (menu) Hiermee kan een opgeroepen subplaatje verplaatst worden op het scherm. Toe te passen als b.v. een menu over het te beinvloeden object komt te liggen.
ShapePictMenu() Bepaal met behulp van een referentie-object in een submenu de contour van dat submenu Te gebruiken voor het creeren van opvallend afwijkende sub-plaatjes b.v. in ronde of veelkantige vorm.
PlayWav() Speel een extern of geimporteerd geluidsbestand af Toepasbaar in een omgeving waar geluiden ondersteunend kunnen werken.
Quest() Stel een vraag die met ja of nee beantwoord moet worden en wacht op een reactie Resltaat gaat naar de globale systeemvariabele QuestOK. Hiermee kan een b.v. een extra zekerheid ingebouwd worden bij verstrekkende opdrachten.
QuestMenu() Stel een meer-keuze vraag en wacht op de selectie Resultaat gaat naar de globale systeemvariabele QuestText. Hiermee kan op eenvoudige wijze een eenvoudig pop-up menu gemaakt worden.
DateInput() Vraag datum invoer aan gebruiker Deze functie opent een datummenu en retourneert de ingevoerde waarde.
V.B.: datum = DateInput()
Resultaat heeft het formaat dd.mm.jjjj
Logging()

Schrijf bericht in logfile

NB.: Alleen vanuit een procesplaatje in te zetten !!

Niet alleen meldingen en trends kunnen automatisch vastgelegd worden. Deze functie biedt aanvullend een mogelijkheid tot het vastleggen van berichten in tekstformaat. ViSpro neemt de hier uitgestuurde boodschappen op in de systeemlogfiles die op twee manieren is te bekijken:

1. Via _SETUP/SERVICE/SYSTAT/Logging

2. Direct in /tmp/messages.xx, de echte logfile.

Hier zijn, met standaard Linux tools zoals less, zoekacties op los te laten.

Message() Stuur bericht naar de berichtregel Stuurt een bericht naar de berichtregel die bij het object hoort. Bij een berekeningsobject is dat het meldingenvenster aan de onderzijde van de interne objectviewer. Bij procesplaatjes is dat de regel aan de onderzijde van het scherm.

 

 

Volgende stap: