manhome.nl

MySQL Veldtypen

Veldtypen

Bij het inrichten van een databasetabel dienen, behalve de veldnamen, ook de veldtypen te worden bepaald. De keuze van het type kan een grote invloed hebben op de uiteindelijke omvang (op disk) van de database. Ook legt het beperkingen op aan wat er in zo'n veld weggeschreven kan worden.

Onderstaande tabel beschrijft de officieel beschikbare veldtypen, merk daarbij op dat een aantal NIET beschikbaar zijn via de MySQL administrator in ViSpro. Typen dáár worden gekozen via een (beperkt) drop down menu.

GroepTypeBytesMin - MaxOpm.
Integers tinyint | bit | bool 4 -128 … +127 Unsigned 0-255
smallint 6 -32,768 … +32,767 Unsigned 0-65,535
mediumint 8 -8,388,608 … +8,388,607 Unsigned 0-16,777,215
int 11 -2,147,483,648
+2,147,483,647
Unsigned 0-4,294,967,295
bigint 20 -9,223,372,036,854,775,808
+9,223,372,036,854,775,807
Unsigned 0-18,446,744,073,709,551,615
Floats float 10 -3.40…E+38
+3.40…E+38
small (single-precision) floating-point
double 16 -1.79…E+308
+1.79…E+308
normal-size (double-precision) floating-point
decimal | dec | numeric 10 10 char's unpacked floating-point
(als ASCII string)
float(n <=24 ) NIET VIA VISPRO
float(25 <= n <= 53) NIET VIA VISPRO
Strings char 1 1 ascii character Zonder toevoeging omvat dit type één karakter ...
char(n) n n characters maar door de toevoeging (n) maar op de plaats van de 'n' een getal kun je strings van willekeurige lengte definiëren
tinytext 255 ascii characters
text 65,535 ascii characters
mediumtext 16,777,215 ascii characters
longtext 4,294,967,295

ascii characters

NIET VIA VISPRO

Blobs tinyblob 255 bytes
blob 65,535 bytes
mediumblob 16,777,215 bytes
longblob 4,294,967,295
Datum & Tijd date 8 '1000-01-01' …
    '9999-12-31'
time 8 '-838:59:59' …
    '838:59:59'
datetime 14 '1000-01-01 00:00:00'
'9999-12-31 23:59:59'
timestamp 14 YYYYMMDDHHMMSS Loopt van '1970-01-01 00:00:00' tot
ergens in 2037