manhome.nl

ViSpro Linux: Filesysteem

Het (?) File systeem

Onder een filesysteem wordt verstaan het gestructureerde systeem waarlangs bestanden en directories, die zich op de aangesloten schijven (en systemen) bevinden, toegankelijk zijn. Linux kent maar één begin van die structuur en dat noemen we de root, gesymboliseerd door het teken / aan het begin van het adres van een bestand. Onder de root kunnen zich meerder filesystemen met onderscheidbare technieken bevinden. Die systemen moeten (als regel tijdens het booten) opgenomen worden in de hoofdstructuur, dat noemen we mounten. Linux is daardoor in staat om b.v. ook te kunnen lezen van en schrijven naar schijven die ingericht zijn voor Windows/Dos (FAT16, FAT32, NTFS).
Stel we hebben een Linux schijf met daarop een partitie met de onderliggende bestanden en directories t.b.v. de directorie /usr en een andere schijf met de directories en bestanden t.b.v. de directory /home.
Door deze schijven te “mounten” aan /usr resp. /home ontstaat een systeemstructuur die er a.v. uitziet:

/
.
.
/home
.
.
/usr
 

Stel nu dat we ons hele ViSpro project ook op een aparte vaste schijf hebben staan dan zouden we die schijf b.v. kunnen mounten aan /project en ziet de complete structuur er uit als:

/
.
.
/home
.
/project
.
/usr


Let op!
Linux biedt een onvergelijkbare vrijheid in inrichten van het file systeem. Maar veel Linux distributies en applicaties gaan uit van defacto standaarden.

Verplaats dus nooit zomaar bestanden als je de gevolgen ervan niet kunt inschatten.

Systeeminrichting

Een Linux systeem wordt volgens bepaalde tradities ingericht. Wanneer je voor de inrichting gebruik maakt van een standaard distributie (voor ViSpro gaan we gewoonlijk uit van SuSe) dan wordt die traditie automatisch gevolgd. In het bestek van dit document kunnen we niet de hele structuur behandelen maar wel enig inzicht geven in de belangrijkste directories. Dat zijn:

 •  /
  Dit is, zoals hiervoor al aangegeven, de basis systeem directory, ook wel de root genoemd. Als regel vindt hieronder géén bestanden maar wel alle primaire directories en gemounte filesystemen.
 • /opt/vispro
  Dit is de plek waar de ViSpro programmatuur terecht komt (na installatie vanaf b.v. een CDROM) of verondersteld wordt geïnstalleerd te zijn.
  De /opt directory wordt overigens voor de meeste applicatie-achtige pakketten gebruikt en is enigszins vergelijkbaar met een Windows directory als C:\Programma bestanden.
 • /home/vispro
  Dit is de gebruikelijke 'home directory' voor 'de gebruiker vispro1'. Hieronder vind je alle componenten die bij een ViSpro systeem behoren, netjes “gesorteerd” in herkenbare directories.
 • /home/vispro/database
  De directorie waar zich standaardmatig het volledige ViSpro project bevindt, inclusief de archieven van trends en meldingen etc. die weer in een eigen subdirectorie staan. Na installatie kun je overigens een willekeurig aantal projecten inrichten waarvan er echter slechts één tegelijk actief kan zijn. Het handigst doe je dat door 'ergens' een nieuwe project directory aan te leggen (zie shell commando mkdir) en deze, m.b.v. de launcher, aan te wijzen als project directory.
  NB De ViSpro server vindt bij het opstarten het actuele projectpad als een tekstregel in het bestand  /opt/vispro/.datapath, een alternatief project kan dus ook op de hand of via een script (i.p.v. de launcher) gerealiseerd worden.
 • /tmp
  De directory waar allerlei tijdelijke bestanden al of niet in tijdelijke directories komen te staan.
  Voor ViSpro van belang omdat hier ook de bestanden die de log-server maakt worden weggeschreven. Die hebben het volgende formaat:  messages.000  waarbij i.p.v. de 00 een volgnummer wordt gegenereerd.


1 In een goed ingericht systeem wordt de toegang (en het toegangsrecht) van elke gebruiker gecontroleerd via een naam/password combinatie.
Dat geldt ook voor de 'imaginaire' gebruiker vispro. Voor de gebruikers van het ViSpro systeem geldt dat zij eigenlijk, voor de waarneming door Linux, allemaal meneer/mevrouw vispro zijn. ViSpro zelf kan zorgen voor het onderscheid tussen de verschillende gebruikers van ViSpro en aan die gebruikers specifieke rechten en instellingen toewijzen.