manhome.nl

Bestanden en Mappen

 

BESTANDEN

Opdracht Staat voor Beschrijving Opmerking
touch [-c] <file> touch file Actualiseer de datum en tijd van bestand .
Als de file nog niet bestaat wordt er een lege file aangemaakt behalve als de optie -c is meegegeven.
 
rm [-r] <item> remove Verwijder het bestand <item> (of, met de optie -r een directory mét alle bestanden daar in) met de naam <item>  
mv <item1> <item2> move Met mv kun je zowel een naam wijzigen als een file of een directory verplaatsen.
<item1> is de naam van het item (bestand of de directory) dat verplaatst/hernoemd moet worden. Als <item2> een bestaande directory is, wordt het object <item1> daar naartoe verplaatst zoniet, dan wordt <item2> de nieuwe naam.
NB Als <item2> een bestaand bestand is kan dat overschreven worden!
 
cp [opties] <item1> <item2> copy file Kopieer file(s) <item1>(of, met -r optie een directory mét alle bestanden daar in) naar <item2>. Als het bij <item1> om een directory gaat en <item2> is een bestaande directory dan wordt het object <item1> gekopieerd in directory <item2> zoniet, dan ontstaat een nieuwe directory <item2>.
NB Bij kopieren onder Linux worden eigendom en rechten aangepast aan de uitvoerende gebruiker. Wanneer je dat niet wilt kun je dat met de optie -p voorkomen!
 
ln [–s] <item1> <item2> link Het effect van een link lijkt op een copy via cp maar er is géén kopie. Door met ln  <item2> te creeren maak je dat <item1> óók onder de naam <item2> terug te vinden is. Naar één en hetzelfde bestand kunnen meerdere links verwijzen. ln zonder -s is, simpel gezegd, het toekennen van een extra naam aan hetzelfde bestand. ln -s maakt een nieuw bestand met daarin een pad dat verwijst naar het oorspronkelijke bestand. Het praktische verschil is niet zo groot maar bedenk dat een 2e naam (dus ln zonder -s) alleen werkt binnen één fysiek file systeem. Wanneer je meerdere disks binnen je systeem hebt kun je veiligheidshalve beter altij de ln -s toepassen.  
ls [opties] list

Weer zo'n veelzijdig commando (ls --help toont alle opties). Zonder parameters komt er een opsomming van alle (zichtbare) bestanden in de huidige directory, maar er is dus meer:

ls -al (in de meeste systemen ook beschikbaar als een enkele l) Geeft een uitgebreid overzicht met ook de 'geheime' bestanden (bestanden die met een . beginnen).

NB De kleine -l toont eventuele links (zie ln) maar niet de bestande waar deze naar verwijzen, -L (de hoofdletter) doet dat wel

l abc* Geeft een lijst van alle bestanden en directories die beginnen met abc

 
find <startdir> [<opties>] find file Zoekt bestanden vanaf <dir>  Heeft veel opties.
Voorbeelden
find . –size +50k 
zoekt bestanden groter dan 50 kbyte, de punt ná find duidt op de huidige directory als startpunt.
find $HOME -name testbestand 
zoekt een bestand met de naam testbestand en begint in de home directory van de actuele gebruiker.
find . -mtime +3 -exec rm {} \;
zoekt bestanden ouder dan 3 dagen en doet dan iets (exec) op/met deze bestanden. Hier een remove (rm) dus verwijderen!
 
locate <frase> locate something Geeft een lijst van de locaties van directories/files waarbij in de pad/file beschrijving 'ergens' de gegeven frase voorkomt. Het locate proces doorloopt daartoe niet het hele systeem maar 'kijkt' in een dictionair die door het proces locatedb is/wordt samengesteld. (updatedb dient door root te worden uitgevoerd. Meestal gebeurt dat, op regelmatige basis, vanuit een cron proces.)  
file <file> file type Vertelt wat de aard is van het bestand <file>.
B.v. tekstbestand, script, uitvoerbaar bestand etc.
 
cat <file> concatenate Leest (toont) de inhoud van bestand <file>
Wordt vooral gebruikt in combinatie met vervolgprocessen. Zie de mogelijkheden van het pipe commando "|" onder Koppelingen & Redirecties.
 
more <file> more Leest net als cat maar deelt het resultaat op in "pagina's". M.b.v. de spatie kun je naar de volgende pagina gaan. Niet terug!!  
less <file> less De tegenhanger van cat en more. Door de gepresenteerde bestandsinhoud kun je "browsen" met de up & down pijltoetsen.  
grep <tekst> <file> grep Zoek naar de uitdrukking <tekst> in het bestand <file>.
Er kan ook in meerdere bestanden gezocht worden, b.v. door toepassen van de ‘wildcard’ * 
VB grep  Pvnaam  FormelWa*
 
tail [-f][n] <bestand> read tail Toont de laatste "n" regels van bestand <bestand>. Bij toepassen van de optie –f (follow) blijft tail het bestand volgen en toont alle toevoegingen. Gebruiken bij observeren van b.v. logfiles.  
wc <file> word count Telt de inhoud van een bestand. Presenteert aantal regels, aantal woorden en aantal tekens.  
sum <bestand> summary Geeft informatie over <bestand> Presenteert een checsum en de omvang in Kb
Handig voor testen op identiek zijn van 2 bestanden.
 
stat <bestand> statistics Geeft allerlei info over het opgegeven bestand. Is formatteerbaar. Handig testtool in een script.  

 

DIRECTORIES

Opdracht Staat voor Beschrijving Opmerking
mkdir <pad><dir> make directory Maak in het pad <pad> een nieuwe directory met de naam <dir>.
Als geen pad wordt gegeven komt de nieuwe directory in de huidige directory.
 
rmdir [optie] <pad><dir> remove directory Verwijder de genoemde directory .
Met de optie -p wordt ook het pad naar die <dir>  verwijderd.
 
cd <pad+dir> change directory Ga naar directory <pad+dir>.
Als er géén <pad+dir> gegeven is wordt naar de home directory gegaan.
Dat kan ook met cd $HOME.
 
cd .. idem Ga naar de bovenliggende directory.
Kan ook een aantal malen herhaald worden als in: cd ../../..
 
pwd print working directory Vertel in welke directory ik me nu bevind.