manhome.nl

ViSpro Structuur

ViSpro heeft een opmerkelijke client-server structuur. Om ViSpro goed te begrijpen is inzicht in deze structuur fundamenteel. Dit hoofdstuk is bedoeld om daar aan bij te dragen.

De kern van ViSpro wordt gevormd door een vast aantal servers die door één hoofdserver opgestart en bewaakt worden. Al deze servers vinden we, evenals de andere uitvoerbare (hulp)programma's in de subdirectory bin, onder de installatie directory. Als regel dus /opt/vispro/bin

We herkennen de servers aan de naamstructuur: xxxx.srv

Die hoofdserver is run.srv

Om ViSpro op te starten c.q. te stoppen zijn er twee wegen:

 • door opstarten van de launcher, die de naam vispro draagt
  deze biedt de grafische toegang tot de start/stop functie die niets meer doet dan het opstarten van run.srv resp. een stopsignaal naar run.srv sturen.
 • uitvoeren van een gerichte opdracht vanaf een command line:
  starten met run.srv
  stoppen door b.v. killall run.srv

In een basissysteem worden door run.srv de volgende servers opgestart:

 • reg.srv verzorgt de toegang tot de registry
  andere programma's kunnen via reg.srv registry informatie opvragen en aanpassen.
 • iob.srv beheert de datapunten
  andere programma's hebben alleen via deze server toegang tot de datapunten.
 • for.srv verwerkt de Formels
  hier gaat het om de Formels die een zelfstandig object in de projectboom vormen.
 • msg.srv is verantwoordelijk voor de meldingen/alarmen database
  andere programma's hebben alleen via deze server toegang tot deze database.
 • trd.srv is verantwoordelijk voor de trend database
  andere programma's hebben alleen via deze server toegang tot deze database.
 • log.srv verzorgt het logbook
  alle programma's kunnen hun status via log.srv laten vastleggen en de gebruiker/beheerder kan deze logboeken lezen.
 • prt.srv is de printserver
  zorgt voor de afhandeling van printopdrachten die door de gebruikers, via de viewer of browser, worden gegeven.

 Wordt vervolgd ...